InSZicht Automated: Doeltreffend geautomatiseerd handhaven

InSZicht Automated

Een van de speerpunten uit het regeerakkoord van Kabinet-Rutte III is om fraude met (bijstands-)uitkeringen strenger aan te pakken en te voorkomen. De kosten van de sociale zekerheid lopen op. Om deze voorzieningen betaalbaar te houden, is het van belang om misbruik actief te bestrijden. Misbruik van de sociale voorzieningen doet ook afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak, omdat deze voorzieningen worden gefinancierd met publieke gelden.

Met de komst van nieuwe taken voor gemeenten door de decentralisatie van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, is het accent in handhaving verschoven. Veel gemeenten zien het brede sociaal domein als hun werkterrein en waar de handhaving ook bij hoort. Dat zorgt voor veel dilemma’s en vragen. Hoe werkt het nu de wijkteams verantwoordelijk zijn voor het signaleren van fraude? Wat vraagt dat van professionals? Kunnen we signalering ook slimmer en effectiever organiseren?

Handhaven, een nieuwe dimensie

Handhaving is essentieel om sociale voorzieningen betaalbaar te houden en om er voor te zorgen dat het maatschappelijke draagvlak voor sociale voorzieningen niet afneemt. Om (bijstands-)fraude tegen te gaan is het van belang om de volgende vraag te beantwoorden:

Doeltreffende informatiehuishouding

Wij hebben daar het antwoord op. Het begint met een doeltreffende informatiehuishouding. Hieronder volgt een korte uitleg wat wij hiermee bedoelen.

Naleving en handhaving zijn logische onderdelen van de dienstverlening van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Door naleving en handhaving een vanzelfsprekende plek te geven binnen bedrijfsprocessen, kunnen participatie en rëintegratie-doelstellingen effectiever worden gerealiseerd.

Voor een gedegen nalevings- en handhavingsbeleid is het van belang om informatie (fraudemeldingen) op een zorgvuldige wijze te registreren en ervoor te zorgen dat de informatie de juiste afdeling bereikt. Hierbij is het van belang dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties een uniform beleid voeren ten aanzien van de registratie van fraudemeldingen. Als er geen uniformiteit is, dan leidt dat tot een gebrekkige of zelfs geen informatie-uitwisseling, verlies van informatie of versplintering.

Om dit allemaal tegen te gaan heeft Maxdoro voor InSZicht een meldassistent ontwikkeld. Deze meldassistent kan eenvoudig als widget worden geïntegreerd in een website van de betreffende gemeente c.q. uitvoeringsorganisatie. Door middel van een interactieve chatsessie waarbij er gerichte en relevante vragen worden gesteld aan de melder, kan de melding worden verwerkt en worden doorgeleid naar de betreffende afdeling binnen de organisatie. Doordat de melding zonder verdere uitstel wordt bezorgd bij de betreffende afdeling, kan er snel worden geacteerd bij vermoedens van fraude.

Doeltreffende informatiehuishouding

Wanneer de melding door de meldassistent is doorgeleid naar de juiste afdeling, kan deze worden verrijkt. Wanneer na verrijking is komen vast te staan dat er voldoende houvast is voor een nader onderzoek, moeten de resultaten van dit onderzoek ook worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Bij het redigeren van dit rapport zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. In dit geval zijn onder meer het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel relevant.

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist een gedegen onderzoek naar de feiten en belangen waarbij hoor- en wederhoor belangrijk is. Voor wat betreft het motiveringsbeginsel geldt dat het (belastende) besluit dient te berusten op een deugdelijk en feitelijk onderzoek (art.3:46 AWB), kortom de motivering moet het besluit dragen.

InSZicht Automated

Daarom hebben wij InSZicht Automated bedacht. InSZicht Automated staat synoniem voor een zorgvuldige en effectieve geleiding bij handhavingsonderzoeken. InSZicht Automated is zowel een gids als assistent bij deze onderzoeken. Als gids helpt InSZicht Automated bij het bepalen welke stappen er genomen moeten worden gedurende een fraudeonderzoek. Als assistent genereert InSZicht Automated automatisch de rapporten bij diverse onderzoekshandelingen. Afhankelijk van de soort fraude zorgt InSZicht Automated ervoor dat gegenereerde rapporten voorzien zijn van de juiste relevante gegevens. Hierdoor zijn er minder administratieve handelingen nodig, wat zal leiden tot een toename van het aantal afgeronden handhavingsonderzoeken (rapporten).

Meer weten over InSZicht Automated?

Bezoek een van onze Roadshows of workshops. Wilt u zich aanmelden voor de Roadshows of workshops? Dat kan via Marieke Arendsen of bel naar 033 462 77 07. Zie onderstaande afbeelding voor de data.

Blijf op de hoogte van InSZicht

Kennismaken met InSZicht?

Laat een van onze experts contact opnemen en bespreek geheel vrijblijvend de mogelijkheden.